Corneometer CM 825

Najpopularnije merenje hidratacije na svetu.
Najpopularniji  instrument za merenje nivoa hidratacije na koži.
Više od 30 godina Corneometer® je najkorišćeniji metod na svetu za ponovljivo i precizno određivanje nivoa hidratacije na površini kože (stratum corneum). Ovo je dokumentovano brojnom naučnom literturom  u kojoj su termini „korneometar“ i merenje hidratacije kože nerazdvojni. Preciznost drugih instrumenata za merenje nivoa hidratacije na koži se uvek  procenjuje u odnosu na rezultate dobijene merenjem Corneometer® sondom.

Prednosti Corneometer®-a:

 • Sonda omogućava veoma brzo merenje (1s) i samim tim se izbegava efekat okluzije.
 • Kontinuirana merenja tokom dužeg vremenskog perioda se mogu izvoditi.
 • Materije na koži (npr soli ili ostaci nenešenih proizvoda) imaju minimalan uticaj na merenje metodom kapaciteta.
 • Dubina merenja je veoma mala (10-20 μm stratum corneum) i samim tim se isključuje uticaj dubljih slojeva kože  (npr uticaj krvnih sudova).
 • Sonda je  mala i laka jednostavna za rukovanje i merenje na svim pozicijama na koži  (npr. usnama i slično.)
 • Opruga u glavi sonde obezbeđuje  konstantan pritisak na kožu  omogućavajući precizna i ponovljiva merenja .
 • Preciznost Corneometer® sonde i dubina penetracije polja rasipanja se mogu lako proveriti  u bilo kojem momentu.
 • Glava sonde se može brzo očistiti nakon svakog merenja.
 • Širom sveta uspostavljena kao „korneometrija“ sa širokim spektrom studija. Corneometer® je korišćen za određivanje stanja kože astronauta  na brodu  Međunarodne Svemirske  Stanice (ISS).*
 • Corneometer®je eksplicitno preporučen  u  poslednjem  vodiču  za merenja nivoa vlage u koži  od strane eksperata  EEMCO (European group on efficacy measurement and evaluation of cosmetics and other products) (Skin Research & Technology, 2018, 24, p. 351-358).
 • Corneometer® CM 825 je dostupan kao  samostalan uređaj, kao  Derma Unit SSC 3, kao sonda koja se povezuje za MPA sisteme, ili kao wireless sonda.
Corneometer CM 825
Corneometer CM 825
Corneometer CM 825

Principi merenja

Corneometer CM 825

Merenje je zasnovano na kapacitativnoj metodi dielektrične sredine, ovde govorimo o stratum corneum-u, najgornjem sloju kože. Sa povećanjem nivoa hidratacije, di-elektična svojstva kože se menjaju. Merenje se bazira na činjenici  da voda ima višu dielektričnu konstantu (81) od većine drugih supstanci (uglavnom < 7).

Zlatni tragovi na vrhu glave sonde, odvojeni od kože staklenom pločom, stvaraju električno polje između tragova naizmeničnim privlačenjem. Jedan trag stvara višak elektrona (minus punjenje) a drugi manjak (plus punjenje). Kada se postavi na površinu kože, polje rasipanja prodire u površinski sloj kože. Corneometer® CM 825 meri promene u dielektričnoj konstanti usled hidratacije površine kože i menja kapacitativnost preciznog kodenzatora. Merenje može detektovati i najmanje promene u nivou hidratacije. Za trazliku od merenja impedansom ne postoji galvanski odnos između uređaja i mernog objekta i polarizacijskih efekata.

Polja primene

Corneometer CM 825

– Merenje nivoa hidratacije je bazično merenje za sve bio-medicinske i kozmetičke primene.
– Idealan instrument za formulacije, dokazivanje tvrdnji i testiranju efikasnosti i bezbednosti svih kozmetičkih proizvoda i proizvoda za negu kože (personalna nega, testiranja iritacija, sapune  i čistače, razvoj okluzivnih proizvoda), sirovine, farmaceutske proizvode, proizvode za domaćinstvo, deterdžente, hranu, dodatke ishrani i još mnogo toga
– Tipične tvrdnje (primeri) potkrepljene uz pomoć sonde Corneometer®: hidratacija/vlažnost, protiv dehidrirane kože, za osetljivu  kožu, zaštita, obnavljanje, pomoć lečenju, umirenju, normalizaciji, vitalizaciji i još mnogo toga.
– Koristi se kao  standard dermatološkim istraživanjima na ljudima i životinjama.
– Zdravstvena zaštita na radu  procenjuje ovaj parametar kako bi se naglasila važnost  merenja zaštita kože.